Menu Zamknij

TECHNOLOGIA ODLEWANIA POD CIŚNIENIEM POZWALA UZYSKAĆ:

- znaczną wydajność wynoszącą od 20 do 150 napełnień formy na godzinę, 
- dużą dokładność i stabilizacje wymiarową odlewów oraz precyzyjne odwzorowanie ich kształtów, 
- wysoki uzysk metalu, 
- lepsze właściwości fizyczne i chemiczne odlewów dzięki ich drobnoziarnistej strukturze. 

Topienie metali w piecach elektrycznych, oporowych i indukcyjnych. 

Cykl produkcyjny odlewów polega na zalewaniu formy metalem pobieranym z pieca podgrzewczego, wewnątrz którego topiony jest metal. Doprowadzony do form metal krzepnie uzyskując kształty formy. Zakład stosuje dwie podstawowe technologie tj. odlewanie grawitacyjne i odlewanie pod ciśnieniem. Odlewanie pod ciśnieniem w odróżnieniu od odlewania grawitacyjnego odbywającego się pod wpływem siły ciążenia (polega na zalewaniu metalu w formy kokilowe, metalowe lub piaskowe pod własnym ciężarem), charakteryzuje się wywieraniem na ciekły metal wypełniający trwałą formę odlewniczą nadciśnienia o wartości znacznie większej od ciśnienia atmosferycznego. Wielkość pola sił działających na metal w czasie kształtowania odlewów wyrażona za pomocą ciśnienia, może być dowolnie zmienna i w zależności od potrzeby wynosić od 2,0 – 300 MPa. Odlewanie ciśnieniowe jest podstawowym procesem technologicznym dla stopów cynku, mosiądzu i aluminium. 

Wysoka dokładność wymiarowa odlewów, mała chropowatość powierzchni oraz możliwość wykonywania odlewów o skomplikowanym kształcie pozwala na ograniczenie lub wyeliminowanie obróbki skrawaniem, operacji oczyszczenia i wykończenia odlewów. Za sprawą pieców indukcyjnych, podczas procesu topienia i przegrzewania występuje intensywne mieszanie metalu, tak więc w krótkim czasie następuje ujednorodnienie stopionego wsadu pod względem temperatury i składu chemicznego. Właściwy dobór częstotliwości i mocy pozwala na uzyskanie wysokiej efektywności topienia. Pracą pieca steruje się z szafy sterowniczej i z pulpitu sterowniczego. Moc pieca reguluje się płynnie za pomocą potencjometra. Sterowanie symetryzacją obciążenia oraz kompensacją mocy biernej pieca jest automatyczne, dotyczy to pieca indukcyjnego. W piecach elektrycznych tyglowych regulacja temperatury płynnego metalu - za pomocą regulatora.